Základná škola, Ul. obrancov mieru 884, Detva

Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve, ktorú v súčasnosti navštevuje 400 žiakov, bola otvorená v roku 1969 predovšetkým pre deti zo sídliska. Škola sa od svojho začiatku profilovala ako športová, v jej priestoroch sa okrem klasickej telocvične nachádza aj gymnastická telocvičňa a v tesnej blízkosti futbalový štadión s bežeckou dráhou, ktorý je hojne využívaný hlavne v jarnom, letnom a jesennom období. Absolventmi školy sú viaceré známe športové osobnosti, vrátane ôsmych olympionikov. V školskom roku 2006/2007 bolo škole udelené ocenenie Škola roka.

Škola disponuje viacerými odbornými učebňami, knižnicou a herňou. Postupne sa  stala nielen spádovou školou aj pre deti z okolitých obcí (Piešť, Stožok),  ale v mestskom sídliskovom osídlení vytvorila významné kultúrne a športové centrum prístupné širokej verejnosti. V jej priestoroch sa okrem žiakov, zamestnancov a rodičov pohybujú športové kluby, materské centrum, svoje aktivity tu organizujú dôchodcovia a iné občianske organizácie. Niektoré aktivity školy majú celomestský rozsah, napríklad každoročný „Beh pre zdravie“ je organizovaný nielen pre všetky typy školských zariadení v meste, ale aj iné mestské združenia .

Škola je pavilónového typu a jej rozsiahly  areál je upravený ako zelená zóna uprostred typicky sídliskovej architektúry.  Po rekonštrukcii školských budov žiaci spolu s učiteľmi a vedením školy založili trávniky, vysadili stromy, rastliny a vybudovali okrasné a bylinkové skalky. V areáli pribudli lavičky, exteriérové kvetináče s rastlinami, ekologická učebňa s posedením a moderné detské ihrisko. Na financovaní sa podieľali okrem školy a mesta Detva viaceré firmy a organizácie cez projekty vypracované učiteľmi.

Neustála starostlivosť a údržba zelene spočíva na pleciach zamestnancov školy a žiakov. Tým sa žiaci zoznamujú s vonkajšími prácami, nadobúdajú zručnosti, získavajú vedomosti o rastlinách a živých organizmoch a budujú si enviromentálne a estetické povedomie. Rozvoj týchto kompetencií u detí a mladých ľudí je nesmierne dôležitý pre ďalší vývoj ľudstva, ktoré môže existovať iba v súlade s prírodou a v súhre so svojim životným prostredím. Ďalším významným krokom na tejto ceste je výstavba vodného prvku – jazierka v areáli školy. Umožní žiakom bezprostredne spoznávať vodný biotop, krásu vodných rastlín a oceniť nenahraditeľnú úlohu vody pre každý kúsok nášho sveta. Týmto sa opäť o niečo viac podarí napĺňať jeden z mnohých cieľov školy – viesť neustále žiakov nielen k novým vedomostiam, ale aj k zodpovednému prístupu k svojmu okoliu a upriamovaniu pozornosti na ekologické problémy a témy.

stránka školy

Comments are closed.