Základná škola s materskou školou Krivec 1355, Hriňová

Základná škola s materskou školou Krivec 1355, Hriňová poskytuje hlavne výchovu a vzdelávanie detí. Ciele školy sú podporovať inovatívne formy a metódy vzdelávania, skvalitniť vyučovanie, prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života, viesť deti a rodičov k zmene postojov a hodnotovej orientácie vo vzťahu k aktívnej ochrane prírody a životného prostredia, vyučovanie predmetov s podporou IKT, rozvíjať osobnosť žiaka s dôrazom na jeho individualitu, venovať špeciálnu starostlivosť individuálne začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia, podporovať rozvíjanie zdravého sebavedomia žiakov, ich kreativity, komunikačných schopností, talentu, prevziať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie.

Realizované projekty:

INFOVEK – Otvorená škola

ESF: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

DIGIŠKOLA ESF: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ ESF : Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov

KONTO ORANGE Nadácia orange - e- Školy pre budúcnosť, E-Twining

PRINED – vytváranie priaznivých podmienok na vzdelávanie, osobnostný a sociálny rast detí, Nadačný fond Deti v bezpečí, Hovorme o jedle, Gesto pre mesto Raiffeisen banka, Chodník odvahy - BBSK .

Celoškolské aktivity: Deň Zeme, týždeň zdravej výživy, akadémia, karneval, dni kedy spolupracujeme s pracovníkmi CHKO Poľana a LESY SR. Tento školský rok sme dosiahli výborné výsledky a ocenenia v celoslovenskej súťaži HOVORME O JEDLE, BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE- krajské kolo 3. miesto a 12 úspešných riešiteľov sme mali v celosvetovej súťaži iBOBOR. Zapájame sa aj do literárnych, prírodovedných a informatických súťaží.

Ročníkové aktivity: Plavecký výcvik, Lyžiarsky výcvik, Škola v prírode.

Stránka školy

 

Comments are closed.