O programe

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

VÝZVA:

Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (CLIMAEDU)

PROGRAM SK-KLÍMA

CIELE:

Cieľom výzvy schémy malých grantov v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (ďalej len „SK-Klíma“) je podpora edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy, založených na mäkkých opatreniach v prepojení na praktickú implementáciu tvrdých technických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Cieľom je podporiť zakomponovanie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov ako prispieť k zmierneniu klimatických zmien a ako sa pripraviť na dôsledky zmeny klímy v každodennom živote do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov vrátane osvety pre širokú verejnosť.

ZDROJE PODPORY:

Nórske granty a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PROGRAMU

Výstup 1

Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území

Výsledok 1.2

Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Edukačné opatrenia

  • minimálne 1 „mäkké“ opatrenie, zamerané na tvorbu, príp. aktualizáciu výchovno-vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie výučby žiakov v oblasti zmierňovania a súčasne prispôsobovania sa zmene klímy;
  • minimálne 3 „tvrdé“ technické opatrenia realizované vo vnútorných a/alebo vonkajších priestoroch školy a v školských areáloch so zameraním na zmierňovanie a/alebo prispôsobovanie sa zmene klímy.

Osvetové aktivity

  • minimálne v rozsahu voľne verejnosti dostupných vytvorených výchovno-vzdelávacích materiálov zverejnených na webovej stránke/podstránke školy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

 

Comments are closed.