O projekte

PROJEKT:

Myslíme a učíme ekologicky (We think and teach ecologically)

PROGRAMOVÁ OBLASŤ:

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)

VÝSTUP PROJEKTU:

Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Realizované aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované školami

TRVANIE PROJEKTU:

02/2021 – 08/2022

ČÍSLO PROJEKTU:

ACC03P06

ROZPOČET PROJEKTU:

31 295 €

VÝŠKA GRANTU:

29 195 €

PRIJÍMATEĽ:

Spojená škola, Štúrova 848, Detva

PARTNERI:

Mesto Hriňová

Základná škola, Ul. obrancov mieru 884, 962 12  Detva

Základná škola, Kriváň

Comments are closed.