Základná škola Kriváň

HISTÓRIA , SÚČASNOSŤ , PLÁNY

Prvá zmienka o škole pochádza z roku 1895. Zriaďovateľom je Obec Kriváň. Je spádovou školou pre okolité obce. V areáli školy na okraji obce  sú budovy I. a II. stupňa, telocvične ,  jedálne s kuchyňou  a školský park s oddychovou zónou. Ako máloktorá škola sa môžeme popýšiť sochou  v rozsiahlom  školskom parku, ktorej autorkou je akademická sochárka Jarmila Podzimková- Mráčková. Športový areál sme začali postupne obnovovať inštalovaním modernej workoutovej  zostavy.

V aktuálnom školskom roku školu  navštevuje 229  žiakov, pracuje tu 35 zamestnancov. Tím učiteľov sa snaží nielen zapájaním do rôznych projektov, ale i sebavzdelávaním a zavádzaním inovatívnych stratégií a metód učenia sa žiakov tvoriť modernú, otvorenú školu. V našej škole môžu  všetci žiaci  zažívať  radosť z poznávania a  tvorivej aktivity. Školský vzdelávací program je zameraný na jazyky,  prírodovedné , technické predmety a  rozvoj   digitálnych kompetencií. Verím, že nám k tomu pomôže aj rozvíjajúca sa spolupráca so Spojenou školou v Detve. Zavádzame  princípy  Hejného  matematiky –radostnejšiu cestu číslicami  pre žiaka. Zároveň chceme rozvíjať športové zručnosti žiakov, či už rozšírením ponuky športových krúžkov, ale i  zapojením sa do rôznych  športových projektov .

Žijeme v krásnom vidieckom prostredí Podpoľania, ale  nemôžeme sa tváriť, že nás  nezasahujú  globálne klimatické zmeny. Praktickými  zážitkami a osobnými skúsenosťami pri vytváraní reálnych opatrení v škole sa žiaci naučia, ako sa adaptovať na zmenu klímy a správať sa ekologicky. Aj z toho dôvodu  sme  začali spolupracovať s miestnym poľovníckym združením , separujeme odpad, zapájame sa do zberu druhotných surovín, zberu šípok. Participujeme na projekte  Zasadil som strom,  organizujeme školský projekt Nenič svoje múdre telo, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl a ochranu človeka, zdravia a životného prostredia.

Usilujeme sa uspieť i v grantových výzvach a získať financie na zveľadenie  areálu, zefektívnenie výchovno- vzdelávacieho procesu  alebo  organizáciu ďalších zmysluplných aktivít.

A  PREČO TO  ROBÍME ?
Pretože už nechceme „píliť stromy tupou pílou, lebo je to neefektívne. 
Pretože chceme, aby deti získali radosť z poznávania.
Pretože chceme, aby deti zažili pri učení pocit slobody, možnosť vlastného výberu.
Pretože si myslíme, že učiť sa môžu len vlastnou činnosťou a naše aktivity sú prospešné pre ich  budúci život.
Pretože deti, ktoré žijú ako deti vítané, sa naučia nachádzať lásku.  

Stránka školy

Comments are closed.