Ciele

Projekt sa zameriava na environmentálnu výchovu, ktorá je nielen prierezovou témou každého školského vzdelávacieho programu, ale aj dôležitým faktorom trvalo udržateľného rozvoja.

Spolupracujeme so 4 základnými školami v regióne, ako aj s odborníkmi z ekologicky zameraných organizácií, ako sú Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Lesy Slovenskej republiky, Národné lesnícke centrum a pod.

 

STANOVILI SME SI NASLEDOVNÉ CIELE PROJEKTU

  1. NA ÚROVNI ŠKOLY:
  • modernizovať školské osnovy, pokiaľ ide o obsah, metódy a formy výučby, uskutočniť technické opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene podnebia.
  • prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie prostredníctvom implementácie technických opatrení spojených s inováciami v obsahu vzdelávania
  • zvyšovať environmentálne povedomie žiakov a učiteľov a ich zodpovednosť za vlastné aktivity a životný štýl, zvyšovať environmentálne povedomie v regióne
  • rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni vrátane miestnej komunity a organizácií a odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.
  1. NA ÚROVNI ŠTUDENTOV
  • porozumieť sociálnym a kultúrnym dopadom, ktoré určujú zodpovednosť za vzťah človeka k životnému prostrediu
  • pochopiť význam trvalo udržateľného rozvoja, podporovať aktívny prístup k vytváraniu a ochrane životného prostredia
  • realizovať spoločné aktivity na podporu zážitkového a projektového učenia

Comments are closed.