Plánované edukačné aktivity

INOVÁCIA UČEBNÝCH OSNOV O VZDELÁVANIE V OBLASTI ZMIERŇOVANIA A PRISPÔSOBOVANIA SA ZMENE KLÍMY

stredná škola

Predmety: ekológia, geografia, cestovný ruch, technológia, podniková ekonomika, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo

Obsah inovácie (tematické celky): využívanie obnoviteľných zdrojov, separovanie odpadu, jeho recyklácia, bezodpadové hospodárstvo

základné školy

Predmety: prvouka, prírodoveda, biológia, pracovné vyučovanie

Obsah inovácie (tematické celky): prvky záhradnej infraštruktúry, tvorba záhrad s vhodným výberom rastlín a drevín; ekozáhradčenie využívajúce miestne a regionálne zdroje; separácia a recyklácia odpadu; život hmyzu; využívanie dažďovej vody pre účely hospodárstva

Prierezové inovácie

Inovácia v metodológii: projektové vyučovanie (vrátane spoločných projektov základných a stredných škôl,  spoločné projekty so zahraničnými partnermi), metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho učenia (práca na spoločných projektoch v tímoch), prípadové metódy (vrátane situačnej metódy), zážitkové učenie (príprava regionálnych pokrmov, spracovanie ovocia, byliniek)

Inovácie v organizačných formách: exkurzie, workshopy a prednášky s expertmi, učenie sa v teréne a v externej eko-učebni

TVORBA PRACOVNÝCH LISTOV Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Témy pracovných listov:

 • Využívanie alternatívnych energetických zdrojov
 • Triedenie a recyklácia odpadu
 • Ekologické hospodárenie založené na regionálnych zdrojoch
 • Pracovné listy pre vyučovanie priamo v teréne

Súčasťou bude tiež príprava interaktívnych hier v aplikácii Kahoot, ich zverejnenie na internete a distribúcia

Využiteľnosť pracovných listov: vo vyššie uvedených predmetov, pri mimoškolskej činnosti, v školských kluboch

Inovácia v metodológii: podpora skupinovej práce, projektové vyučovanie, prípadové metódy

PREDNÁŠKY EXTERNÝCH EXPERTOV Z OBLASTI EKOLÓGIE

Plánujeme zorganizovať prednášky týchto spolupracujúcich organizácií:

 • Ekologická farma – Pod Melichovou skalou, Lucia Vágnerová: Ekologické farmárčenie, bezodpadové hospodárstvo, využívanie regionálnych zdrojov
 • OZ Podpoľanie: Využívanie regionálnych zdrojov, zvyšovanie podielu zelene v meste
 • Národné lesnícke centrum alebo Lesy SR Kriváň: Vplyv klimatických zmien na lesy a zachovanie biodiverzity lesov
 • Lesnícka fakulta TU Zvolen: Tvorba lesa, es a jeho funkcie v oblasti klimatických zmien
 • Správa CHKO BR Poľana: Zachovanie biodiverzity
 • Štefan Kontšek: Výsadba a starostlivosť o stromy

PREDNÁŠKY A WORKSHOPY REALIZOVANÉ ZAPOJENÝMI ŽIAKMI

Žiaci zapojení do projektu uskutočnia prednášky a workshopy pre spolužiakov a žiakov iných škôl.

Témy:

 • Ekologické hospodárenie a využívanie vlastných zdrojov
 • Separovanie a recyklácia odpadu
 • Zachovanie biodiverzity
 • Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov
 • Recyklácia odpadu a bezodpadové hospodárstvo

Inovácie v metodológii: projektové vyučovanie, vlastné spracovanie témy, zážitkové učenie, učenie sa vlastnou činnosťou

SÚŤAŽE

Plánujeme zorganizovať súťaže:

 • Súťaž o bezodpadovom meste: Literárna alebo grafická súťaž
 • Súťaž „Zmeň neužitočné na užitočné“: Súťaž zručnosti – návrh užitočného predmetu z obalov a odpadu
 • Online súťaž s partnerskými zahraničnými školami : Online súťaž o najekologickejší nápad pre mesto
 • Fotografická súťaž: Súťaž o najkrajšie a najhoršie miesto v mojom regióne (z ekologického hľadiska)

BRIGÁDY A WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ

Plánujeme zorganizovať:

 • Jarné upratovanie na Deň Zeme: Upratovanie školských areálov a mesta
 • Praktický workshop a súťaže vo vybudovanej ekoučebni: Environmentálne prednášky, workshopy a súťaže v novej ekoučebni
 • Verejné prednášky a workshopy: Praktické prednášky a workshopy na námestiach pre širokú verejnosť mesta a okolia (vrátane hier, súťaží, prezentácií výsledkov projektu)

Budú zamerané pre žiakov zapojených i ďalších základných a stredných škôl v regióne, ako aj pre širokú verejnosť

Comments are closed.