Plánované technické opatrenia

Spojená škola Detva

  1. Systém solárneho osvetlenia. Na budovu školy a dielní praktického vyučovania umiestnime 10 ks solárneho senzorového osvetlenia. Budú umiestnené na správne strany budovy, aby bolo zabezpečené fungovanie za každého počasia. Pôjde o senzorové osvetlenie, ktoré bude reagovať na pohyb ľudí. Okrem toho inštalujeme 6 ks solárnej pouličnej lampy, vrátane osadenia na nové stĺpy. Tieto sa budú prioritne nachádzať pri dielňach praktického vyučovania. Osvetlenie budov je dôležité z hľadiska lokalizácie školy. Solárne osvetlenie tak zvýši bezpečnosť v areáli. Ide o ekonomickejšie riešenie ako ďalšie elektrického osvetlenia napojeného na verejnú sieť.
  2. Separovanie odpadu. V rámci tejto aktivity chceme zvýšiť podiel separovaného odpadu v zapojených stredných a základných školách a tiež motivovať a vzdelávať žiakov, rodičov i návštevníkov škôl v tejto oblasti. Chceme obstarať 5 ks nádob na rôzne druhy odpadu do exteriéru školy a 10 ks kombinovaných odpadových košov na triedený odpad do interiéru do rôznych objektov (budova školy, telocvičňa, praktické vyučovanie).
  3. Vybudovanie ekoučebne na environmentálnu výchovu pre žiakov školy i základných škôl v meste. Ekoučebňa bude vybavená 4 informačnými panelmi, ktorých obsahom bude: využívanie alternatívnych druhov energie; triedenie odpadu, jeho recyklácia a bezodpadové hospodárstvo; ekologické poľnohospodárstvo založené na regionálnych zdrojoch; tvorba a ochrana lesa a jeho význam pre zachovanie klímy. Bude sa tu tiež nachádzať tabuľa na výučbu a jednoduché lavičkové posedenie. Vybudujeme tu tiež výukovú plochu zameranú na regionálne rastliny a bylinky. Ekoučebňa bude doplnená záhonmi s neinvazívnymi rastlinami a drevinami.

 

Základná škola Obrancov mieru Detva

Vybuduje sa jazierko pri budove školy, ktoré bude nadväzovať na existujúce prvky záhradnej architektúry. Jazierko bude doplnené vodopádovým čerpadlom, nevyhnutným filtrom ako aj dlažbou, geotextlítiou a jazierkovou fóliou. Súčasťou bude aj vhodný kameň a rastlinný materiál. Samozrejmosťou je ochranná sieť, ktorá zabráni úrazom žiakov. Prípravu sme konzultovali s expertami zo záhradného centra, ktorí poskytnú tiež konzultácie pri projekte. Jazierko bude do veľkej miery vybudované svojpomocne za pomoci rodičov žiakov školy. Škola poskytne tiež potrebné vybavenie, bude tiež spolupracovať s obecnými službami. Jazierko bude doplnené vhodnými rastlinami, ktoré budú potrebné na filtráciu a prečisťovanie. Rastliny budú tiež vysadené popri samotnom jazierku, čím sa zvýši estetická hodnota a vytvoria sa predpoklady pre ďalšie budovanie oddychovej zóny. Výsadbu rastlín zabezpečia učitelia za pomoci žiakov v rámci vyučovania. Pri jazierku bude vybudovaná tiež ekoučebňa s informačnými tabuľami.

 

Mesto Hriňová

Mesto Hriňová je zriaďovateľom 2 základných škôl, v areáloch ktorých sa zrealizujú tieto aktivity:

Základná škola Hriňová Krivec 1355: Dobudovanie areálu školskej záhrady. Existujúca školská záhrada sa doplní o 8 vyvýšených záhonov. Vysadia sa nízkokmenné ovocné stromy (najmä jabloň a slivka) a ovocné kríky (ríbezle a egreše). Dôležitou súčasťou bude obstaranie nádrže s príslušenstvom na zber dažďovej vody, ktorá bude umiestnená pri budove telocvične. Dažďová voda, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná, sa bude využívať na zavlažovanie školskej záhrady.

Základná škola s materskou školou, Školská 1575 Hriňová: Zameriame sa na tieto aktivity:

  1. separácia odpadu – obstaranie nádob na separovaný odpad do exteriéru i na školské chodby.
  2. vybudovanie hmyzieho domčeka, bude vybudovaný svojpomocne za pomoci zamestnancov a rodičov, z projektu sa obstará potrebný materiál.
  3. obstaranie nádrže na dažďovú vodu s príslušenstvom, ktorá bude napojená na školskú budovu a voda bude využívaná na zavlažovanie záhrady (bude nahradený nebezpečný spôsob zavlažovania z potoka)

Vybudujú sa tiež ekoučebne s informačnými tabuľami. Informačné tabule sa budú týkať: života hmyzu, liečivým bylinkám a ich spracovaniu, regionálnym druhom ovocia, ich zberu, spracovaniu. Informačné tabule sa osadia svojpomocne za pomoci zamestnancov a rodičov.

 

Základná škola Kriváň

Opatrenia sa budú realizovať v areáli základnej školy v Kriváni. V zadnej časti dvora sa momentálne buduje spolu so zriaďovateľom oddychovo-edukačnú zónu pre žiakov ZŠ, deti v ŠKD a obyvateľov blízkych nájomných domov. Vysadili okrasné listnaté a jedlé stromy budujú lavičky, vyvýšené záhony, ktoré budú slúžiť na edukačné aktivity na vyučovaní. Zadržaním zrážkovej vody v krajine a jej následným využívaním zabezpečíme zavlažovanie záhonu, drevín a kríkov v tomto areáli a tým zlepšíme mikroklimatické podmienky nádvoria školy i tejto časti obce. Zlepšíme estetickú a zdravotnú funkciu zelene.

Z budovy 2 odvádzajú dažďovú vodu tri zvody. Dva z nich sú napojené na kanalizáciu. Tretí vyúsťuje v trávnatom poraste. K všetkým trom zvodom umiestnime zberné nádoby na vodu, ktorou budeme zavlažovať vyvýšené bylinkové a zeleninové záhony.

Z budovy 1 vyúsťuje zvod priamo na parkovisko , ktoré má asfaltový povrch. Dažďová voda stojí na parkovisku, časť sa po čase stráca v štrbine vedúcej do kanalizácie pod otvoreným zastrešeným priechodom medzi budovami. Túto vodu chceme zachytiť v trativode v blízkosti stromov. Trativod vybudujeme vybagrovaním dostatočne hlbokej jamy. Časť zasypeme hrubým prírodným kamenivom, umiestnime doň betónovú skruž, do ktorej bude vyúsťovať rúra na zvádzanie dažďovej vody z tohto zvodu. Na skruž umiestnime poklop a substrát, zasadíme sukulentné rastliny, aby sme odlíšili poklop od ostatnej vegetácie. Vykopanú zeminu použijeme vo vyvýšených záhonoch.

Comments are closed.